Svinhuset som blev ett lager

Aihe Företag, Projekt, Yleinen @sv
Förr hade Karl-Göran Karlsson 300 svin på gården i Ingå. I dag är svinhuset ett lager, där vem som helst kan hyra plats för grejer som inte ryms hemma. Allt från säsongvaror till hela bohag förvaras i de två lagerbyggnaderna på gården.

Lagerverksamheten är ett bra exempel på hur gårdens fastigheter kan få en ny funktion och fortsättningsvis ge inkomster även om den ursprungliga användningen upphört säger Harto Ylitalo. Han är projektledare för ett projekt som ska utbilda och informera om nya användningsmöjligheter för tomma produktionsfastigheter och outnyttjade områden på landsbygden.
Svinhuset är byggt i början av 80-talet och var förhållandevis nytt då Finland gick med i EU 1995. Men Karl-Göran Karlsson misstänkte att det inom kort skulle vara slut med lönsamheten för svinuppfödning och började fundera på andra alternativ.
– Det kom förfrågningar om vi skulle hysa in hästar här eller hyra ut förvaringsplatser för bilar och motorcyklar. Men vi ville göra något annat. Först hyrde vi ut största delen till företag och mindre delar till lager, men med tiden har det blivit mer och mer lager.
Det är helt enkelt efterfrågan som styrt och det finns fortfarande behov av lagerutrymmen. Karl-Göran Karlsson och hans son Tor-Björn har också byggt en ny hall, enkom för lagerbehov. De två byggnaderna är tillsammans cirka 1000 kvadratmeter. Hyresgästerna är  i huvudsak privatpersoner, men också några företag hyr lagerplats. Men det betyder inte att det skulle vara lika många kvadrat i effektiv användning. När det är fråga om många små lager så går många kvadrat åt till gångar och väggar. Karlsson räknar med att cirka en tredje del av ytan är gångar som behövs för att komma fram till de olika lagerboxarna. El och värme ingår i månadshyran, som varierar mellan 13,6 och 10,8 euro per kvadratmeter, exklusive moms.

Läge och standard är avgörande
Kunderna kommer i huvudsak från huvudstadsregionen och läget spelar stor roll för om en sådan här affärsidé ska fungera eller inte säger Karlsson.
– Vi ligger nära stora vägen, men ändå så att lagret inte är direkt synligt. Här finns alltid någon på plats i och med att vi bor bredvid, så det ger trygghet åt våra kunder.
För den som funderar på att satsa på den här typen av företagsverksamhet gäller det att hålla bra standard, för den bästa marknadsföringen är nöjda kunder som berättar för andra påminner Karlsson. För cirka 10 år sedan investerade Karlssons i en ny värmecentral och ett reningsverk. I år har taket målats och tidigare har dräneringen förnyats och takstolar förstärkts. För några år sedan skaffade man en egen generator för att säkra tillgången på el.
– Byggnaderna måste underhållas och värme och el ska fungera. Kundservicen är en viktig del av jobbet.  Med många olika hyresgäster blir det också trafik till och från gården, det kan vara en sak man inte tänkt på. Människor kommer och går med grejer som de förvarar i sitt lager. Här får man röra sig ganska fritt, men vi har bett att kunderna meddelar på förhand om de har ärende hit på natten.

Projekt vill informera om nya trender
Kiinteistöt resurssitehokkaasti hyötykäyttöön – ungefär Effektiv användning av fastigheter är ett projekt som ska utbilda och informera om hur man kan hitta nya användningsmöjligheter för tomma produktionsfastigheter och outnyttjade områden på landsbygden.
Projektledare är Harto Ylitalo från företaget AF Innova. Målet är att de som har outnyttjade resurser ska få en bättre uppfattning och hur de kan utnyttjas. Det handlar också om att göra fastighetsägarna uppmärksamma på trender i samhället som ger nya användningsmöjligheter. Genom att ta de vilande resurserna i bruk får man bättre ekonomi i verksamheten på gården.
– Karlssons lager är ett bra exempel på vad man kan göra, säger Ylitalo. Projektet har gjort studiebesök till Karlssons för att bekanta sig med verksamheten.

Kiinteistöt resurssitehokkaasti hyötykäyttöön – Effektiv användning av fastigheter

Stödtyp: Utvecklingsprojekt
Underåtgärd: Samarbete, Utveckling av näringarna
Sökande: Andelslaget AF Innova
Syfte: Det finns en betydande outnyttjad resurs i de fastigheter som ägs av lantbruken. Av olika orsaker finns det produktionsbyggnader som inte är utnyttjade så väl som jord-, skogs- och vattenområden. Genom att utnyttja nya trender och använda  resurserna effektivt kan man skapa ny företagsamhet i jordbruket. En helhetsbild av fastighetsresurserna kräver nya kunskaper, nya verktyg och modeller. Projektet svarar mot det här behovet genom att erbjuda den kunskap som behövs till jordbrukarna. Mål: Att utveckla jordbruksfastigheternas helhetslösningar som en del av företagets inkomster. Åtgärder: Information, utredningar, utbildning, nätverkande och skapande av företagsgrupper, försök, nya lösningar och fortsättningsprojekt.
För genomförandet av projektet ansvarar utvecklingsföretaget AF-Innova. Huvudsakliga samarbetspartners är MTK Uusimaa och SLC Nyland, samt 35 lokala producentföreningar.
Projektets budget: 137 500 euro.
Projekttid: 01.09.2016 – 30.06.2019