Villkoren för temporärt understöd till primärproduktionsföretag på landsbygden ändrades

Aihe Yleinen @sv
Villkoren för temporärt understöd till primärproduktionsföretag på landsbygden ändrades – Mer stöd till de som lidit till följd av corona
09.11.2020

Statsrådet har beslutat om ett förnyat temporärt understöd till företag på landsbygden. Man kan nu få 2 000-80 000 euro i stöd och stödansökan är i kraft under perioden 4.11.2020-30.6.2021.

Temporärt understöd till företag på landsbygden är avsett för landsbygdsföretag som har lidit direkt av Covid-19-pandemin, vars produktefterfrågan har stannat eller väsentligt försvagats till följd av pandemin. Ett företag inom primärproduktion kan till exempel vara ett företag med direktförsäljning av produkter relaterade trädgård- och specialodling och/eller försäljning genom en så kallad kort distributionskedja. På gården kan gårdens produkter förberedas för saluföring eller så kan jordbruksprodukter av primär förädling säljas (inte fiskprodukter). Företaget kan också vara specialiserat på bi-ekonomi eller produktion av honung.

De nya villkoren i praktiken

I praktiken betyder ändringen i stödvillkor att de som tidigare fått beslut kan ansöka om komplettering av stödet om de godtagbara konstaderna har överskridit 12 500 € och 10 000 € har beviljats i stöd. Nytt stöd kan beviljas om det finns godtagbara kostnader för mer än 15 000 €. Enligt de nya stödvillkoren är det möjligt att söka om stöd för ensilagekostnader om de har uppkommit under den stödperiod som godkänts i stödbeslutet.

Eftersom minimikostnaderna som krävs för att få stöd har sjunkit från 6 250 euro till 2 500 euro kan även de som fått ett negativt beslut ansöka om stöd på nytt. Fasta kostnader har i sådana fall varit mellan 2 500-6 250 euro.

De som redan har fått ett positivt stödbeslut har möjlighet att ansöka om stöd för en ny tidsperiod på högst sex månader, och nya stödsökanden kan ansöka om stöd från och med den 16.3.2020 för en period på högst sex månader.

Stöd beviljas inte för investeringar eller produktionsmedel. Kostnader som uppkommer p.g.a. införskaffning av nödvändigt ensilage i syfte att trygga produktionsdjurens hälsa och företagsverksamhetens kontinuitet kan däremot godkännas. Med hjälp av stödets förordning kan företag dessutom grundligen ändra innehållet, produktionsinriktningen eller omfattningen av sin verksamhet, företaget kan också upphöra med produktionen efter stödperiodens slut.

En del gamla stödvillkor gäller

Övriga allmänna villkor för primärproduktionen hålls i jämförelse med tidigare stödvillkor lika, och landsbygdsföretag förutsätts bland annat ha en företagsverksamhet med en omsättning på minst 10 000 € och företagsverksamhetens ekonomiska ställning förutsätts ha försvagats betydligt under år 2020 till följd av covid-19-pandemin. Företagsverksamheten kommer att ha en central betydelse för mottagaren av stödet och inkomsterna för den företagsverksamhet som är objektet för stödet måste kunna särskiljas från företagets/gårdens övriga inkomster. Dessutom förutsätts det att stödmottagaren inte har fått andra stöd för samma syfte, och att företaget inte har haft svårigheter redan innan den 31.12.2019.

Villkoren för temporärt understöd till företag på landsbygden förblir de samma

Även om stödvillkoren för företag inom primärproduktionen ändrades, så har villkoren för temporärt understöd till företag på landsbygden förblivit de samma. För att minimistödet på 5 000 € ska kunna beviljas måst de fasta kostnaderna för detta stöd vara minst 6250 €. Det maximala stödet för landsbygdsföretag är 10 000 €.

Mer information:

Temporärt understöd till primärproduktionen och ansökan om stödet till Livsmedelsverkets sidor här »
Temporärt understöd till företag på landsbygden till Livsmedelsverkets sidor här »
samt Nylands NTM-central
Tony Lassas, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115